KONTROLA A ZKOUŠENÍ


Předpokladem pro zhotovení dobrého výrobku je použití kvalitních vstupních materiálů, osvědčených technologických postupů a správná výrobní dokumentace. Ve všech částech výrobního postupu se používá ověřená technologie a u dodaných materiálů provádíme dodávkové zkoušky kvality. Všechny laminované desky prochází kontrolou optickém testeru AOI na elektrickém testeru.


Kontrola vstupní dokumentace při zadání v datové formě.

  • Provádíme úplnou kontrolu dat z hlediska vyrobitelnosti plošného spoje včetně zachycení drobných vad návrhu. Jedná se především o kontrolu vrtacích programů - odstranění - dvojitých děr nebo nevrtaných pájecích ploch - zapomenutý otvor, vystředění pájecích ploch k vrtání. Zachytíme a odstraníme vady v potisku - tisky přes pájecí plochy. Zachytíme vady v motivu jako jsou malé izolační vzdálenosti, neúměrně malá pájecí očka k předepsanému vrtání a nepropojené - přerušené spoje. Tato kontrola je z automatizována makry našeho výrobního SW CAM 350 v9.51. Tento SW zpracovává dodaná data do podkladů potřebných pro tvorbu filmových předloh s ohledem na technologii výroby a všechna doporučení uvedená v těchto TPV.
  •  Provádíme drobné úpravy dat potřebné pro vykreslení správných filmových předloh. Kontrolu vrtacích dat s filmovou předlohou - průměru vrtání a velikosti pájecích oček spřípadnou editací.
  • Porovnání motivů s kontrolními tisky. Pokud jsou kontrolní tisky dodány (možno faxem nebo E-mailem), provádí se porovnání s kontrolními tisky provedenými technickým pracovištěm. Zásahy do motivů se provádí pouze se souhlasem zákazníka. Tato kontrola není účtována, je součástí přípravy dat pro kreslení filmových předloh
  • U vícevrstvých desek provádíme kontrolu Netlistu. Pokud Netlist vytváří nelogická projení, kontaktujeme zákazníka.
X