EIE DIRECT IMAGING SYSTEM EDI 500


PŘÍMÉ KRESLENÍ MOTIVU - EIE DIRECT IMAGING SYSTEM EDI 500


Přání mít stroj, který vytváří velmi přesně motiv vodivých cest plošného spoje je hodně dlouhé. 

Příprava dat pro EDI je velmi jednoduchá. Stroj pracuje s geber daty exportovanými z CAM350.
Změří korekce každého výrobního panelu. Není potřeba používat předepsané normované formáty.
Má malou spotřebu energie a malé zástavbové rozměry.
Nepotřebuje další pomocné stroje, jako přídavné chladiče a nemá nároky na klimatizaci.
Zdrojem světla je UV zářič o stejné vlnové délce jako má lampa v osvitovém zařízení. Klasický osvit a EDI se tak plně doplňují v použití rezistu i vyvolání.
Velmi snadná výroba šablon, EDI umí nakreslit a registrovat obě strany i na nevrtanou desku.


EIE DIRECT IMAGING SYSTEM EDI 500


Co to vlastně umí ten Direct imaging? 

Při výrobě vícevrstvých desek dochází při lisování k rozměrovým deformacím celého panelu v osách X a Y. Chytré vrtačky dokáží tyto deformace změřit a přepočítat vrtací program tak, aby s co největší přesností odpovídal vnitřním vrstvám. Po vyvrtání se stává z každého panelu originál. Film o těchto deformacích neví. Má 100% rozměru v obou osách a tak přesně nasvítit stranu Top a Bott není možné. DIS dokáže před kreslením deformace panelu změřit, tak jako vrtačka a přepočítat data. Kreslí pak také originál obou stran přesně podle vývrtu.  Proto je dobré mít DIS.

Při ručním svícení motivu vnitřních vrstev se chyba v umístění motivu na desce a vzájemné polohy motivů proti sobě prakticky pohybuje okolo 0,2 mm. To je dnes už velká chyba. DIS nasvítí všechny vnitřní vrstvy s přesností polohy v jednotkách mikronů.
Vícevrstvé desky v HDI provedení dnes bez použití nějakého chytrého stroje nelze sériově vyrábět. 
DIS umí nasvítit obě strany vnitřních vrstev víceplátů naprosto přesně proti sobě. 

Zajímavý je zdroj světla a způsob kreslení. Diody se jednoduše ovládají, svítí nebo nesvítí. 

FIrma EIE používá jako zdroj malou UV lampu se stejným spektrem záření jako velká lampa v osvitovém zařízení. Svítí z malé vzdálenosti na standartní rezist a tak lze využít všechny stávající procesy. UV lampu však nelze v krátkých intervalech rozsvěcet a zhasínat a tak s ní kreslit. U stroje EDI500 je obraz vytvářen pomocí čipu DMD - Digital Micromirror Device. Čip obsahuje tisíce zrcátek mikroskopických rozměrů a každé zrcátko vytváří jeden odrazový bod (pixel). Zrcátka se naklápí. Pokud má být bod vykreslen, pošlou světlo do objektivu, pokud ne, odkloní světlo na absorpční plochu. Důležitou vlastností je nízká spotřeba energie. Přitom je pro naše poměry rychlost kreslení dostatečná. Desku o rozměru A3 nakreslí za 17 s.


Dále následují samá pozitiva:

Konstruktérem SW stroje EDI500 je česky mluvící pan Petr Pisan. Rozhraní PC máme česky. Stroj má jednoduchou obsluhu. Na náš požadavek vytvořil pan Petr Pisan vstup do SW stroje pomocí námi generovaného textového souboru, který nastavuje všechny proměnné hodnoty potřebné pro správné vykreslení obrazce. Soubor vytváří náš přípravářský SW CAM 350 automaticky. Obsluha stroje nemusí, (a ani nesmí), nic nastavovat. Z adresáře vybere požadovaný soubor a nahraje do EDI500. Stroj si sám nastaví potřebné parametry, obsluha vloží desku na stůl a spustí stroj. Kamerou se zaměří a kreslí.

Dalších pozitiv se dá napočítat na dvě desítky:

1) Monolitická expoziční jednotka využívající technologii DMD.
Systém používá jeden expoziční blok s nejvyspělejší DMD technologií.
a) Díky tomu není nutné nastavovat ani množství energie ani vzájemnou posici mezi jednotlivými hlavami. Výsledkem je perfektní homogenita na cele ploše panelu.
b) Nízká pořizovací i udržovací cena
c) Používá jednu UV lampu. Ta je uživatelem vyměnitelná během 5 minut.

2) Zdroj světla: Ultrafialová UHP lampa se širokým UV spektrem od 365 do 450nm
Vyzkoušená technologie s vysokou výstupní energii.
a) Poslední generace UHP rtuťových výbojek.
b) Velmi široké a uniformní světelné spektrum bez výrazných špiček plně pokrývající spektrum 365 až 450 nm.
c) Stejnou expoziční jednotku lze využít jak k exponovaní průmyslově standartního suchého rezistu tak k exposici pájecí masky.

3) Speciální UV zrcadlo a IR filtr
Používáme speciálně vyvinuté filtrovaní ultrafialového světla
a) Možnost efektivního využiti dostupné UV energie od 10 do 350 mj/cm2 bez zbytečného ohřívaní exponovaného panelu.
b) Teplotní stabilizace UV lampy pro dosazeni maximální životnosti.
c) Umožňuje lepší zaostření a tím I lepší ohraničeni exponovaných objektu.

4) Teplotní stabilizace DMD cipu v exposiční jednotce
a) Aktivní teplotní stabilizace a IR filtr zvyšuje životnost DMD čipu.
b) Lepší geometrická stabilita.

5) Rotační stul s vakuem plus clamp systém ze všech 4 stran
a) Rotační stůl umožňuje dokonalou registraci panelu s exponovaným motivem.
b) Silné vakuum dokáže udržet všechny typy panelu - vnitřní vrstvu I hotovy panel.
c) Mechanicky clamp systém umožňuje exponovat pokřivené panely. Uchyceni je ze všech 4 stran.

6) Automatické laserové zaostření
Dynamické sledovaní povrchu exponovaného panelu pro dosazeni maximální ostrosti obrazu na nerovných panelech.

7) EIE MPS software - plna komptabilita s Gerber a DPF daty
a) 30 let zkušeností se zpracováním vektorových data používaných v průmyslu tištených spojů.
b) Plná komptabilita se všemi CAM softwary.

8) Minimální velikost exponovaných objektu je 50x50 micrometru
a) Minimální šířka čar a rozestup mezi nimi je 50um.
b) Velikost exponovaného bodu je 10um.

9) Uživatelsky přívětivý software pro nastavení stroje.
Umožňuje kalibraci a nastaveni stroje bez zbytečné intervence ze strany výrobce

10) Nezávislá korekce sirky čar v  OSE X a Y
a) Umožňuje nastavit přesnou šířku čar v obou osách.
b) Velmi důležitý prvek pro exposici čar tenčích než 100 mikrometru.

11) Automatická registrace exponovaného motivu s moznosti korekce velikosti v obou osách.
a) Exponovaný obraz je automaticky zvětšen nebo zmenšen k dosazeni dokonalého soutisku. Lze zvolit automatickou korekci v ose X, Y, rotaci a zploštění motivu.
b) Rozpoznání registračních bodu může byt bud plně automatické nebo umožňuje zásah operátora.

12) Korekce deformaci vznikajících v předchozím výrobním procesu
Uživatel může definovat deformaci cele plochy panelu pomoci chybové mapy umožňující eliminovat nepřesnosti vznikající v předchozích výrobních procesech.

13) Serializace a generovaní dynamických motivů.
a) Každá expozice může obsahovat dynamicky vytvořené informace jako sériová čísla, datum, čas, operátorem poskytnuté texty, 1D nebo 2D barcode, QR-code, DataMatrix ... (70 různých typu).
b) Umožňuje serializaci většího množství obrázku uvnitř jednoho panelu.
c) Nastavení automatického generovaní dynamických dat nevyžaduje žádné přídavné manipulace se soubory generovanými CAM operátorem.

14) Uživatelské rozhraní v Češtině.
Možnost zvolit lokální jazykové prostředí zjednodušuje obsluhu.

15) Jednofázové napájení - spotřeba pod 1kW
a) Během expozice nepřesáhne spotřeba elektrické energie 900W.
b) Používá jednofázovou přípojku 230VAC 50Hz.

16) Jedna skříň bez externí jednotky
Celé zařízeni se nachází v jedné skříni a nevyžaduje vnější vodní chlazeni.

17) Nejdelší rozměr zařízeni nepřesahuje 2m
EDI500: 1.5 x 1.9m. Instalace dovoluje projit otvorem 130cm širokým.

18) Váha pod 900 kg

19) Běžnou údržbu lze provádět na mistě
Uživatel může provádět běžnou údržbu přístroje po příslušném zaškolení.

X