GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vážená paní, vážený pane,

v souladu s účinností Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (tzv. „GDPR“) si Vás dovolujeme informovat, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji ve smyslu tohoto nařízení. Jakožto správci i zpracovatelé osobních údajů si uvědomujeme důležitost těchto dat a respektujeme Vaše soukromí. Bezpečnost dat našich zákazníků je jedním z hlavních cílů našeho podnikání, proto je zpracováváme podle nejpřísnějších bezpečnostních standardů a neustále hledáme cesty, jak prostřednictvím nejmodernějších technologií tyto standardy zvyšovat.

Rádi bychom Vás též informovali, že dochází také ke změně Všeobecných obchodních podmínek. Do nich jsme doplnili Článek Ochrana osobních údajů. Aktuální verzi Všeobecných obchodních podmínek naleznete v obchodních podmínkách.

Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tuto námitku vznesete, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Vaši námitku můžete vznést formou e-mailu na adrese printed@printed.cz


 OSOBNÍ ÚDAJE (GDPR)

Informace o zpracování Vašich osobních údajů

 1. Vaše osobních údaje zpracováváme, neboť toto zpracování je nezbytné pro plnění závazků plynoucích pro PRINTED na základě Vaší objednávky, dále je nezbytné pro účely plnění právních povinností PRINTED a rovněž je nezbytné pro účely oprávněných zájmů PRINTED (pouze pro účely přímého marketingu).
 2. Protože jsou splněny podmínky zákonnosti zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1. písm. b), c), f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“), není pro tyto účely nezbytný Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.
 3. Poskytnutí Vašich osobních údajů je požadavkem, který je nutné uvést do vzájemné smlouvy, bez poskytnutí Vašich osobních údajů by nebylo možné plnit závazky  a PRINTED by proto smlouvu bez poskytnutí osobních údajů neuzavřel.
 4. Správcem osobních údajů je PRINTED spol. s r.o.., IČ 46710311, se sídlem Českolipská 1449, Mělník, 27601, www.printed.cz, tel. č. +420 315 670 137, e-mailová adresa: printed@printed.cz (dále jen „správce“).
 5. Vaše osobní údaje budou v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa  předány za účelem plnění závazků ze smlouvy obchodním partnerům zajišťujícím pro PRINTED registraci domén.
 6. Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa budou správcem uloženy po dobu nejdéle 10 let.
 7. Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
  a) účely zpracování
  b) kategorie dotčených osobních údajů
  c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
  d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby
  e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
  f) právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.czg) kopii zpracovávaných osobních údajů.
 8. Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 9. Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů
  a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
  b) vznesete námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu
  c) osobní údaje byly zpracovány protiprávně
  d) ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se vztahuje na správce
 10. Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo na to, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů v případě že
  a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
  b) zpracování je protiprávní a Vy namísto výmazu Vašich osobních údajů požádáte o omezení jejich použití
  c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  d) Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Správce je povinen Vás předem upozornit na to, že bude omezení zpracování zrušeno.
 11. Poučujeme Vás o tom, že správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce Vás bude informovat o těchto příjemcích, pokud to budete požadovat.
 12. Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo na to, aby Vám poskytl osobní údaje, které se Vás týkají, které jste mu poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a že máte právo předat tyto údaje jinému správci.
 13. Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tuto námitku vznesete, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Vaši námitku můžete vznést prostřednictvím e-mailu printed@printed.cz
 14. Vaše osobní údaje jsou řádně zabezpečeny, a to jak technickými, tak i organizačními opatřeními správce. Poučujeme Vás o tom, že dojde-li přesto k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů s vysokým rizikem pro práva a svobody fyzických osob, správce Vám toto porušení bez zbytečného odkladu oznámí. To neplatí v případě, že
  a) správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování
  b) správce přijme následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů se již pravděpodobně neprojeví;
  c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí (v takovém případě budou subjekty údajů informovány pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření)
  d) rozhodl tak dozorový úřad.
X