ZADÁVÁNÍ VÝROBY


Vážený zákazníku,

Se vzrůstající náročností na provedení plošného spoje vzrůstají i nároky na přípravu dat pro výrobu. Data by měla být zadána jasně, srozumitelně a nezáměně tak, aby do nich nebyl nutný další zásah technika přípravy. Jakákoli manipulace s Vašimi daty dává možnost vzniku nedorozumění a špatného výkladu Vašich představ o plošném spoji.
Softwary, na kterých se Vámi zadaná data zpracovávají pro potřeby výroby, jsou stále dokonalejší, automatizovanější a nabízejí velké množství výrobních kontrol. Ale o to více jsou náchylné ke vzniku chyby při převodu z nestandardně zadaných dat. Návrhové systémy obsahují výstupy, které plně odpovídají vstupním požadavkům pro výrobu a umožňují automatické zpracování. Bezchybný je výstup z návrhových systémů ve formátu GERBER 274-X. Přesvědčte se, zda Váš návrhový systém tento export dat nabízí a pokud ano, plně jej využívejte. 


Jak by tedy zadaná data měla vypadat:


Vrstvy by měly být sesazeny tak, aby na sebe pasovaly.

Motiv plošného spoje musí obsahovat čitelný alfanumerický znak pro identifikaci a orientaci stran.

Oboustranné desky jsou vyráběny ze základního plátování Cu 18/18 mikronů. Jednostranné v plátování 35/0 mikronů. Požadavek na jinou tloušťku mědi je potřeba výslovně uvést v objednávce DPS.

Vodiče a pájecí plošky musí být alespoň 0.50 mm od okraje desky. To platí i pro rozlitou zem. Nesmí se stát, že se zem dotýká, nebo dokonce přesahuje místo, kde bude oříznut její okraj. Při formátování pak vznikají nehezké a ostré otřepy.

Základní obrys desky by měl být tvořen pouze rohovými značkami, nejlépe ve tvaru L o síle 0,20 mm a to ve vrstvě TOP, nebo BOTT.  Skutečný tvar se může vyskytovat pouze ve vrstvě nepájivé masky, případně ve vrstvě samostatné (např. při komplikovanějším tvarovém frézování - zde je vítán).

Potisk nesmí zasahovat do pájecích plošek. Náš přípravářský SW zasahující části potisku ořeže, ale potisk pak ztrácí svůj význam, protože je nečitelný.

Nezapomeňte zvětšit pájecí plochy v masce alespoň o 0,1 mm.

Velké plochy je lepší tvořit pomocí polygonu, nikoli šrafováním. Soubory s daty pak narůstají do velkých rozměrů a práce s nimi se zpomaluje.

Pájecí plošky musí být typu FLASH / PAD, čáry a vodiče ve tvaru DRAW / TRACK. Usnadňuje to tvorbu programů pro elektrický tester.

Elektrický test není potřeby objednávat. Provádíme jej automaticky u všech vícevrstvých desek- E-test je již zahrnut v ceně. Elektrický tester prověřuje až 2000 měřených bodů za minutu a v ojedinělých případech může nastat chyba v měření.  Zákazníkům doporučujeme provést před osazením vlastní přejímku dodávky.

Pokud to Váš návrhový systém umožňuje, použijte přednostně export v nejpoužitelnějším formátu Extended Gerber (Gerber274X). Z profesionálních návrhových systémů jsou soubory D-kódů dobře použitelné a umožňují tzv. autoimport.. Soubory v tomto formátu obsahují hlavičku, kde je nadefinován formát souřadnic, zero support, dále jsou zde definice použitých clonek. 

Pro NC vrtačku je obdobný formát EXCELLON 2, v metrických jednotkách, protože používáme řadu metrických nástrojů. Při převodu z anglické míry a při zaokrouhlování do metrické řady mohou vzniknout chyby. Hodnoty průměrů musí být výsledné velikosti otvorů. Technologické zvětšení vrtání si provedeme sami.

Na desce se však vyskytují další závady, který není technik schopen vizuálně podchytit, nebo jsou zaviněny nevhodným nastavení parametrů návrhového systému a jeho knihovny. Ty jsou pak na desce celoplošně a jednotlivě je nelze odstraňovat. Jednou z nejčastějších vad je zasahování potisku do pájecích ploch, malé , nebo žádné zvětšení plošek nepájivé masky, malé vzdálenosti mezi vodivými plochami, neukončení vodivé cesty v příslušném pájecím bodě, ostré zlomy v drahách vodičů apod.

Také se vyskytuje, že některé clonky v souboru uvedeném v mils jsou nadefinovány v mm. Tyto clonky nejsou v rozlišení obrazovky vůbec vidět a na desce pak mohou chybět části touto clonkou vykreslené. Tyto všechny vady dokáže odhalit a hlavně opravit náš výrobní software, ale nejjednodušší kontrola je z Vaší strany, když si vyexportovaná Gerber data opět natáhnete do běžného prohlížeče dat GERBER. (CAM350 v95.1 nebo GCPREVUE)

Již z tohoto důvodu je vhodné zadávat desky v datech o vhodném formátu. Nám to usnadní práci a dosáhneme bezchybného výrobku.

Váš PRINTED s.r.o.

X