KONSTRUKČNÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY


Konstrukční a zadávací podmínky představují soubor výrobních podkladů, kterými se rozumí výkresová, filmová a datová dokumentace nutná pro zadání DPS do výroby a požadavky na provedení. Zadání DPS musí mimo obchodních podmínek obsahovat úplné technické informace, podle kterých je možno DPS vyrobit. Nejvhodnější je zadání souborem dat zaslaných E-mailem ve formátu Gerber 274-X, které umožňuje technickému pracovišti snadnou a rychlou kontrolu dat a dává možnost vykreslení filmových matric podle požadavku použité technologie.  Úplnou výrobní dokumentaci uschováváme pro případ opakování výroby v datovém archivu.

 

Údaje pro objednávku

Pro zadání výroby DPS je nutné specifikovat rozměr desky, použitý základní materiál, jeho tloušťku a požadované plátování Cu, požadované doplňkové technologie, jako jsou potisk a nepájivá maska, povrchová úprava a formátování. Dále pak je to počet kusů a požadovaný termín dodání. Objednání se provádí objednávkou. Pokud se jedná o novou výrobu, je nutno současně s objednávkou zadat výrobní data prostřednictvím E-mailu nebo na  datovém nosiči. Data musí obsahovat všechna potřebné údaje, nejlépe ve formátu GERBER a soubor vrtacích dat EXCELLON. Plošné spoje je možno vyrobit i z exportů jiných návrhových systémů. Data nesmí obsahovat spustitelné soubory *.exe a *.com.

Zadaný rozměr vyjadřuje rozměr hotové DPS a musí být souhlasný s rozměrem DPS mezi rohovými značkami.
Pokud má být DPS formátována jinak, musí být toto uvedeno na objednávce. Standardně se DPS na požadovaný rozměr formátují "V" drážkováním, nebo frézováním. Zhotovení nepravidelného obvodu DPS nebo vnitřní otvory se provádí frézováním. Zadání tvaru frézovaného obvodu je možné v samostatné vrstvě nebo ve vrstvě nepájivé masky. Čáru obvodu je nevhodné tvořit ve vrstvě spojů. Všechny rozšiřující technologie je nutno konzultovat při zadání.

Pro výrobu oboustranných DPS se přednostně používá materiál FR4 tloušťky 1,5 mm s plátováním 18 µm Cu. Pro jednostranné DPS materiál FR4 s plátováním 35 µm Cu.   Desky lze objednat též s plátováním 35, 70 a 105 mikronů.

 • Nepájivá maska slouží k ochraně motivu DPS před nežádoucím zkratováním a před úrazem elektrickým proudem . Lze ji provádět na všechny základní materiály z obou stran. Základním typem je aplikace UV tvrditelná maska. Její motiv je vytvářen fotografickým postupem. Používáme výrobky firmy Electra. Zelená maska je nanášena inkoustovým tiskem. Za příplatek je možno objednat masku v barvě bílé, modré, červené a žluté, ta je aplikována ručně.
 • Potiskem lze vyznačit polohu součástek na DPS, označení přívodů, nápisů apod. Lze jej provést z obou stran. Provádí se fotopostupem v barvě bílé, černé, modré a žluté.
 • Základní dobou dodávky jsou 2 týdny. Termín dodání má vliv na tvorbu ceny a je ji možné zakázku realizovat od 2 dnů do 4 týdnů. Při objednání je vhodné seznámit se s naším On-line ceníkem na /cenik/
 • Cena DPS se stanoví podle náročnosti provedení a počtu vrstev. Základní parametry vychází z šíře vodiče a mezery nad 0,20 mm a nejmenšího použitého vrtáku 0,5 mm. Náročnější výrobou jsou šíře mezer a čar pod 0,20 mm, vrtání pod 0,50 mm. Dále pak tvorba slepých otvorů, popřípadě utopených otvorů. Všechny tyto údaje lze zadat do ceníku a seznámit se s vlivem na cenu již při návrhu plošného spoje.
 • Při objednávce doporučujeme dodržovat tyto TPV a příslušné normy, ze kterých vycházejí


 Data předávaná E-mailem

Zadaná elektronická data  musí být bez přítomnosti spustitelných souborů *.exe a *.com.  Zadání v datové formě umožňuje provést kontrolu vstupních dat na technickém pracovišti ve výrobním SW CAM 350 v.5 a v.9.51. Při zadání z dat je možno realizovat potřebné úpravy bez nákladů kreslení filmových matric, nebo vrátit zakázku zadavateli k potřebným úpravám. Zadání v datové formě umožňuje snadnou archivaci a provedení následných úprav dokumentace. Aby nemohlo dojít k záměně jednotlivých vrstev na stranách DPS je nutné, aby alespoň jedna vrstva obsahovala v motivu čitelný, nezáměnný alfanumerický znak jednoznačně identifikující polohu vrstvy na plošném spoji.

Elektronická data by měla obsahovat tyto soubory:

 • Textovou část *.txt obsahující základní informace o dalších souborech, jako jsou použité formáty dat, měrné jednotky, výsledné průměry a počty otvorů u jednotlivých nástrojů, výsledný rozměr DPS, povolené tolerance apod. Pokud není tolerance udána nebo uvedena 0, jsou rozměry považovány za netolerované. Dále je zde nutno uvést vysvětlení zkratek názvů dalších použitých souborů k jednotlivým vrstvám, vysvětlivky k symbolům D-CODE, pokud to nejsou názvy programu GERBER. Datové soubory nesmí již obsahovat žádné textové informace před a za identifikátorem.
 • Datovou část formátu GERBER, nejlépe ve formátu GERBER 274-X, ve které jsou uvedena data pro každou vrstvu zvlášť. U jiných formátů GERBER je nutno též dodat soubor clonek D-CODE.
 • Datovou část vrtání formátu EXCELLON s daty pro vrtání DPS. 


Formát dat GERBER (mimo Gerber 274x)

Zadání dat ve formátu GERBER musí obsahovat:

 • Soubor nebo soubory clonek D-CODE, které mohou být společné pro všechny vrstvy, nebo pro každou vrstvu samostatně
 • Pokud má každá vrstva samostatný soubor D-CODE, je nutné, aby názvy souboru clonek a vrstvy byly adresné a snadno identifikovatelné.
 • Pokud zadavatel používá stále stejný soubor clonek D-CODE, je možno tento soubor zadat jako kompletní zadavatelský soubor, který je pod jménem zadavatele archivován a používán při vykreslování jeho filmů. Není jej pak nutno zadávat znovu.
 • Při jednotlivém zadání je nevhodné zadávat kompletní soubory clonek D-CODE, tj. i nepoužité v zadání. Při převodu do zpracovatelského software mohou nastat zbytečné chyby. Je vhodné zadat pouze soubor použitých clonek. Důležité je, aby clonky měly jeden formát a to nelépe metrický.
 • Názvy clonek D-CODE musejí být jednoznačně definované a to buď vprogramu GERBER anebo musí být v textové části uveden překlad uvedených pojmů.


Archivování dokumentace

Výrobní podklady archivujeme v datové formě bez časového omezemí.

Vrtací data

 Úplné zadání vrtacích dat obsahuje:

 • Textový soubor *.TXT se zadáním průměrů otvorů a údaje oformátu dat.
 • Zadání průměru nástroje.
 • Vrtací soubor pro vrtačku v metrickém formátu EXCELLON s plnou výstavbou. Data zadaná i v jiném formátu jsme schopni upravit pro potřeby naší výroby.
 • Otvory, které nemají být prokoveny, musí být zadány samostatným vrtacím souborem.

U jednostranných DPS odpovídá zadaný průměr otvoru průměru použitého nástroje.

U vícevrstvých DPS s prokovenými otvory se zadává velikost výsledného otvoru. Maximální počet nástrojů není omezen.  Výsledné otvory pod 0.5 mm prodražují výrobu, a proto se jejich zadání podílí i na tvorbě ceny DPS.

Filmové předlohy jednotlivých vrstev plošného spoje

Filmové předlohy motivu, nepájivé masky a potisku slouží pro výrobu pracovních kopií pro vlastní výrobu DPS, které si zhotovujeme u nás.

Všeobecně pro návrh plošného spoje platí:

 • Elektrický motiv by měl být tvořen vodiči síly alespoň 0,08 mm. Pro texty v motivu je nejvhodnější 0,25 mm, servisní potisk minimálně 0,20 mm.
 • Izolační mezera , pokud zatížení motivu nepředepisuje jinak,by měla být alespoň 0,20 mm. V odůvodněných případech je možno volit mezery od 0,15 mm.
 • Pájecí plošky by měly být o 0,50 mm větší než je průměr vývodu součástky.
 • Motiv by neměl být méně než 1,00 mm od okraje DPS.
 • Drážkovaná hrana by neměla protínat ani okrajem měděnou plochu. (Frézovací nástroj měď zvedá a vznikají otřepy)
 • DPS určené k dělením frézováním by neměly mít vyznačený okraj, tedy rámeček, po celém obvodu DPS, ale pouze zlomové značky vobvodu formátu
 • Přídavek na průměru pájecích oček u nepájivé masky zhotovené fotocestou by měl být nejméně 0,10 mm.

Je možné odmaskovat libovolně tvarovanou oblast DPS, určené vodiče, nebo zvětšit přídavek okolo pájecích plošek více než stanovuje technologické minimum. Menší přídavky než je doporučeno, případně menší, než samotné pájecí plošky je nutno při zadání konzultovat.
Šíře nejslabších čar v motivu, jako jsou nápisy, rámečky a podobně, musí být nejméně pětinásobkem tloušťky základního plátování Cu.
Při nedodržení této zásady může dojít k uvolnění vodiče od nosné podložky.


X